SWOC MODEL


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

(Smart Water Operation Center)

การติดตามสถานการณ์น้ำ

แบบมีส่วนร่วม


สร้างการมีส่วนร่วม

ในการรายงานสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการ

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง


สนับสนุนการตัดสินใจ

สำหรับการวางแผนจัดสรรน้ำ

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน

และคาดการณ์ปริมาณน้ำหลาก


วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

เพื่อการคาดการณ์สภาพน้ำล่วงหน้า

ระบบคาดการณ์ระดับน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา


การคาดการณ์ระดับน้ำ

ข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วัน